เว็บไซต์ www.maysa.in.th  เมย์ษา.ไทย  เป็นเว็บไซด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมอบรม โครงการ “.in.th  เพื่อการศึกษา” โดยได้รับโดเมนฟรีเป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขอบคุณโครงการที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้ช่องทางในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ 

              ซึ่งบทเรียนที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ ผู้สอนได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาคณิตศาสตร์ สุขศึกษา และดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยได้จัดทำเนื้อหา ที่ผู้สอนได้นำไปใช้กับนักเรียน  และเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจโดยได้รวบรวมเนื้อหาความรู้
มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ศึกษาเนื้อหาและทบทวนความรู้📕 ใบงานเทอม 1
📗 ใบงานเทอม 2
🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

📕 ใบงานเทอม 1
📗 ใบงานเทอม 2
🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

📕 ใบงานเทอม 1
📗 ใบงานเทอม 2
🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

🎥 วิดีโอการสอน
📄  แบบทดสอบ

Website ดี บอกต่อด้วย